Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Privacy

Wanneer u onze website bezoekt en een account aanmaakt, vragen we u om persoonsgegevens in te voeren, zoals naam, adres, woonplaats en e-mailadres. Doel daarvan is dat wij u de bestelling of dienst kunnen leveren. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u brochures of ander marketingmateriaal toe te sturen, zoals een (digitale) nieuwsbrief, waarvoor u zich op ieder moment weer kunt afmelden.Hond en Gezondheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard en gebruikt. Hond en Gezondheid is aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is als zodanig ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens niet openbaar maken aan onbevoegde personen of instanties.
De persoonsgegevens worden volgens de huidige technische beveiligingsnormen opgeslagen. Het bestand met deze gegevens is tenzij hieronder expliciet vermeld, uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Hond en Gezondheid.

Leveringen

1. Levertijden van Producten die niet op voorraad zijn, kunnen slechts bij benadering worden opgegeven.
2. Opgegeven termijnen waarbinnen de Producten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien Verkoper niet binnen de overeengekomen leveringstermijn kan leveren, wordt Koper hiervan met bekwame spoed op de hoogte gesteld met vermelding van de te verwachten leveringsdatum/leveringsdata. Koper kan hieraan geen recht van schadevergoeding in welke vorm dan ook ontlenen of tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan.
4. Bestellingen kunnen in delen afgeleverd en gefactureerd worden. Iedere deellevering wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen.
5. Levering uitsluitend aan geregistreerde voorschrijvers en handelskanalen. Verkoper behoudt zich het recht voor om kamer van koophandel nummer, licentie, diploma’s of registratienummer op te vragen.
6. Verkoper zal de Producten zodanig verpakken en/of beveiligen dat deze Producten bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken en kunnen worden afgeleverd.
7. Alle gegevens die van belang zijn voor de aflevering van de producten zullen door Koper op diens kosten aan Verkoper worden verstrekt. Koper staat ervoor in dat deze gegevens volledig en juist zijn. Bij schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van deze gegevens is Verkoper niet aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Verkoper gegeven garanties of gegarandeerde resultaten, aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid.
2. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien Verkoper aansprakelijk is voor door Koper geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Verkoper altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de bestelling waarbij de schade is ontstaan.
4. Verkoper is nimmer schadeplichtig tegenover derden.
5. Verkoper is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan:a) door ondeskundig gebruik, oneigenlijk gebruik of gebruik van het product in strijd met de bestemming daarvan;b) door gebruik van het product in strijd met door of namens Verkoper of de instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;c) door ondeskundige bewaring (opslag) van de Producten.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Verkoper of het leidinggevend personeel.
7. Te late aflevering door PostNL of andere vervoersdiensten is voor risico van Koper.
8. Het weigeren in ontvangst te nemen van een geplaatste bestelling bij aanbieding of het niet afhalen van een bestelling na kennisgeving van de besteldienst, schort betalingsverplichting niet op.

Overmacht

1. Ingeval nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is en dit te wijten is aan een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verkoper en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Verkoper, dan is Verkoper gerechtigd de nakoming voor een door hem te bepalen termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: het uitvallen van netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit, oorlog, oproer, handelsembargo, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Verkoper, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Waarschuwing

Overleg met uw arts over het gebruik van het betreffende supplement/kruid wanneer u nog andere medicijnen geeft aan uw hond of wanneer u zelf medicijnen gebruikt voor specifieke klachten.
Deze site vervangt geen dierenarts of arts. Ondanks dat wij alleen met hooggekwalificeerde producten werken, wij het onze eigen honden geven, zelf nemen is het gebruik van deze te allen tijde voor eigen risico.

Aanvullingen: Algemene voorwaarden

Productomschrijvingen Eventuele claims die gemaakt worden op bij producten kunnen niet gegarandeerd worden. Ook kunnen de resultaten verschillen van hond/persoon tot hond/persoon. Hond en Gezondheid neemt op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de beloofde werking en resultaten van de producten getoond op Hond en Gezondheid. Productomschrijvingen zijn niet geëvalueerd door enige overheidsinstelling en er kunnen geen medische claims aan worden ontleend.